FONDO NUOSTATAI

VASARIO 16-OSIOS FONDO NUOSTATAI 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vasario 16-osios fondas – tai piniginis fondas, suformuotas UAB KONCERNO „MG BALTIC“ prezidento 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. IV18-1, skirtas tęsti pradėtą iniciatyvą, kuria buvo skatinama sugrąžinti Lietuvai Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto originalą, ir toliau skatinti Lietuvos valstybingumo istorinius tyrimus, istorinės minties vystymąsi, visuomenės domėjimąsi istoriniu paveldu, Lietuvos istorijos žinomumo sklaidą.
 2. Vasario 16-osios fondo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Vasario 16-osios fondo (toliau – Fondas) lėšų skyrimo atitinkamas paraiškas pateikusiems asmenims tvarką, Vasario 16-osios fondo tarybos (toliau – Taryba) sudarymą, jos uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas.
 3. Fondo įsteigimo tikslas yra finansuoti konkrečias asmenų iniciatyvas, mokslo, kultūros ir meno projektus, susijusius su Lietuvos valstybingumo istoriniais tyrimais, istorinės minties vystymusi, Lietuvos istorijos žinomumo sklaida, bei taip paskatinti Lietuvos visuomenės domėjimąsi Lietuvos istoriniu paveldu ir Lietuvos universitetinių istorijos studijų populiarumą.
 4. Fondą sudaro 1 000 000 EUR (vieno milijono eurų) suma. Šios piniginės Fondo lėšos gali būti naudojamos paraiškoms, kurias Fondo Taryba Nuostatuose nustatyta tvarka siūlys finansuoti, taip pat šio Fondo administravimo, viešinimo, rinkodaros išlaidoms padengti.
 5. Maksimali vienos paraiškos (vieno projekto) finansavimo suma neturi viršyti 100 000 EUR (vieno šimto tūkstančių eurų).
 6. Fondo lėšos gali būti skiriamos Lietuvos valstybingumo istoriniams tyrimams, meno ir kultūros projektams, t.y. moksliniams tyrimams, mokslinėms ekspedicijoms, istoriškai aktualių objektų įsigijimui, meno kūrinių (knygų, meno albumų, kino filmų, muzikos projektų ir pan.) sukūrimo pilnam finansavimui ar daliniam finansavimui, mokslininkų publikacijoms parengti reikalingų tyrimų finansavimui, istorinių objektų eksponavimo finansavimui, mokslo ir meno stipendijoms, edukacijai, mokslo renginiams finansuoti.
 7. Fondo veikla bei Tarybos narių įgaliojimai pasibaigia, kai yra:
  • paskirstomos visos Fonde esančios lėšos ir
  • pateikiamos visų Paraiškų, kurios buvo finansuotos Fondo lėšomis, įgyvendinimo ataskaitos.
II SKYRIUS

PARAIŠKŲ FINANSAVIMUI GAUTI PATEIKIMAS

 1. Teikti paraiškas Fondo finansavimui gauti (toliau – Paraiška) turi teisę fiziniai ir Lietuvos Respublikoje, kitose valstybėse registruoti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir (ar) jų padaliniai (toliau – Pareiškėjas arba Pareiškėjai).
 2. Paraiška turi būti užpildyta pagal pateiktą pavyzdinę formą (Nuostatų priedas Nr. 1) su kartu pridedamais ją pagrindžiančiais dokumentais bei pateikta elektroniniu paštu: v16@mgbaltic.lt.
 3. Taryba turi teisę prašyti Pareiškėjų papildomos informacijos, susijusios su pateikta Paraiška, taip pat Paraiškos originalo, asmeninio Pareiškėjo dalyvavimo pristatant Paraišką (projektą) Tarybos posėdyje.
III SKYRIUS

TARYBOS SUDARYMAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Tarybą sudaro 9 nariai, kurie Fondo veikloje dalyvauja savanoriškai, visuomeniniais pagrindais, negaudami atlygio. Tarybos narių skaičius gali keistis.
 2. Tarybai vadovauja pirmininkas, o jam laikinai negalint eiti Tarybos pirmininko pareigų jį pavaduoja Tarybos pirmininko pavaduotojas.
 3. Tarybos pirmininkas ar Tarybos pirmininko pavaduotojas turi teisę bet kada atsistatydinti iš Tarybos pirmininko ar Tarybos pavaduotojo pareigų, toliau likdami Tarybos nariais. Tarybos nariai turi teisę atsistatydinti iš Tarybos narių apie tai iš anksto informuodami Tarybos pirmininką.
 4. Tarybos pirmininkas:
  • organizuoja ir pirmininkauja Tarybos posėdžiams;
  • planuoja ir organizuoja Tarybos darbą;
  • pasirašo Tarybos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su Tarybos veikla.
 5. Tarybos uždaviniai – vertinti Fondui teikiamų Paraiškų kūrybinę ir mokslinę vertę bei pateikti savo ekspertinį vertinimą (Tarybos sprendimą) dėl Paraiškos tinkamumo būti finansuota Fondo lėšomis; taip pat užtikrinti racionalų, skaidrų ir efektyvų Fondo lėšų panaudojimą.
 6. Vykdydama savo uždavinius, Taryba atlieka šias funkcijas:
  • šių Nuostatų nustatyta tvarka vertina Pareiškėjų pateiktas Paraiškas ir priima sprendimą dėl Paraiškos tinkamumo būti finansuojamai (pilnai ar iš dalies) Fondo lėšomis;
  • svarsto Paraiškas, vadovaudamasi šiais kriterijais:
   • darbų ir veiklos reikšmingumas Lietuvos valstybingumo istorinių tyrimų plėtrai ir sklaidai;
   • darbų ir veiklos aktualumas, meninė, mokslinė, edukacinė ir išliekamoji vertė;
   • darbų ir veiklos reikšmingumas modernios pilietinės visuomenės savimonės ugdymui.
 1. Už pasiekimus Lietuvos valstybingumo istorinių tyrimų srityje Tarybos pirmininko teikimu Taryba turi teisę kiekvienais kalendoriniais metais skirti vieną ne didesnę kaip 20 000 EUR (dvidešimties tūkstančių eurų) premiją. Jeigu premija skiriama asmenų grupei, ji paskirstoma po lygiai kiekvienam asmeniui.
 2. Nuostatų 17 punkte numatytą premiją turi teisę gauti fiziniai asmenys ir (arba) Lietuvos Respublikoje, kitose valstybėse registruoti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai, turintys paramos gavėjo statusą. Tarybos nariui ir (ar) jo atstovaujamai institucijai tokia premija gali būti skiriama, tačiau Tarybos narys privalo nusišalinti ir nebalsuoti dėl premijos skyrimo.
 3. Tarybos narys asmeniškai ir (ar) jo atstovaujama institucija turi teisę pateikti Paraišką. Visais atvejais tokiems Pareiškėjams skiriamo finansavimo suma negali viršyti 100 000 EUR (vieno šimto tūkstančių eurų) sumos per visą Fondo veiklos laikotarpį. Tarybos narys privalo nusišalinti ir nebalsuoti dėl finansavimo skyrimo.
 4. Tarybos nariai turi veikti nešališkai, sąžiningai, vengti viešų ir privačių interesų konflikto ir, esant privačių interesų konflikto grėsmei, nedelsdami informuoti apie tai Tarybos pirmininką bei nusišalinti nuo sprendimų rengimo, svarstymo, priėmimo ar kitokio poveikio sprendimams, kurie sukelia interesų konfliktą.
IV SKYRIUS

FONDO FINANSAVIMO SKYRIMAS

 1. Finansavimas (pilnas ar dalinis) skiriamas Paraiškai (-oms), dėl kurios (-ių) atitikimo Nuostatų 16 punkte nurodytiems kriterijams Taryba priima sprendimą šiame skyriuje nustatyta tvarka.
 2. Tarybos veiklos forma yra posėdžiai. Fondo veiklos ir Tarybos posėdžių techninį aprūpinimą organizuoja ir užtikrina UAB KONCERNAS „MG BALTIC“.
 3. Taryba į posėdžius renkasi vieną kartą per 6* (šešis) mėnesius, kuriuose svarstomos atitinkamai iki posėdžio dienos gautos Paraiškos. Tuo atveju, jei atitinkamą periodą nėra gauta paraiškų – Tarybos posėdis gali būti nerengiamas. (* pakeista 2018 m. spalio 30 d. Tarybos narių bendru sutarimu sumažinti Fondo tarybos narių susirinkimų skaičių per metus)
 4. Esant poreikiui Tarybos pirmininko (jo nesant – pavaduotojo) iniciatyva gali būti organizuojami neeiliniai Tarybos posėdžiai.
 5. Apie šaukiamą Tarybos posėdį (datą, laiką, vietą ir darbotvarkę) Tarybos nariai informuojami iš anksto individualiai jiems patogiu būdu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienoms iki atitinkamo šaukiamo Tarybos posėdžio dienos.
 6. Tarybos nariams iki posėdžio dienos turi būti sudaryta galimybė iš anksto susipažinti su pateiktomis Paraiškomis.
 7. Tarybos nariai sprendimus priima posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma, t.y. sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį gauta daugiau balsų negu prieš, viešu balsavimu.
 8. Tarybos nariai gali priimti sprendimus ir posėdis laikomas įvykusiu, jeigu Tarybos posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 5 (penki) Tarybos nariai. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso posėdžio metu. Jeigu kvorumo nėra, posėdis laikomas neįvykusiu ir turi būti organizuojamas pakartotinis posėdis, kuris turi įvykti nė vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.
 9. Tarybos narys turi teisę dėl konkretaus Tarybos posėdyje svarstomo klausimo balsuoti raštu. Raštu iš anksto balsavęs Tarybos narys laikomas dalyvaujančiu Tarybos posėdyje ir jo balsas įskaitomas į posėdžio kvorumą bei balsavimo rezultatus.
 10. Tarybos narys turi teisę dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu, užtikrinant jo dalyvavimą elektroninių ryšių priemonėmis. Apie ketinimą dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu Tarybos narys turi informuoti Tarybos pirmininką ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki posėdžio.
 11. Tarybos narys neturi teisės įgalioti kito asmens dalyvauti ir balsuoti posėdyje vietoje jo.
 12. Jeigu Tarybos posėdyje balsavimo metu Tarybos narių balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia Tarybos pirmininko balsas, jeigu balsuoja ne mažiau kaip šeši (įskaitant Tarybos pirmininką) nariai.
 13. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Protokolą pasirašo Tarybos pirmininkas. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo posėdžio dienos.
 14. Tarybos posėdžiuose dalyvauja Tarybos nariai, Tarybos posėdžius aptarnaujantis personalas, Tarybos kvietimu, jei reikalinga, svarstomą Paraišką pateikęs asmuo (asmenys), kiti asmenys pagal poreikį.
 15. Tarybai priėmus sprendimą dėl konkrečios Paraiškos finansavimo (pilno ar dalinio), su Pareiškėju sudaroma atitinkama sutartis.
 16. Į Paraiškoje nurodytą prašomą skirti finansavimo sumą Paraiškos teikėjas turi numatyti (įskaičiuoti) visus privalomus mokėti mokesčius. Į Pareiškėjui skirto finansavimo sumą turi būti įskaičiuoti visi mokėtini mokesčiai.
 17. Papildomas finansavimas tai pačiai Paraiškai neskiriamas, išskyrus atvejus, jeigu pirminė Paraiška leido padaryti atradimų, kuriems reikalingas papildomas finansavimas, tačiau tokiu atveju turi būti teikiama nauja Paraiška.
 18. To paties Pareiškėjo Paraiška antrą kartą nefinansuojama.
 19. Tarybos posėdžiuose nesvarstomos Paraiškos, kurios neatitinka šiuose Nuostatuose nurodytų Paraiškos turinio ir formos reikalavimų.
 20. Tarybos nariai turi teisę nuspręsti skirti pateiktos Paraiškos ekspertinį vertinimą, kurio išlaidos apmokamos iš Fondo lėšų.
 21. Paraiška nefinansuojama, jeigu:
  • Pareiškėjas (išskyrus fizinius asmenis) neturi paramos gavėjo statuso;
  • Pareiškėjas pateikė klaidingą, netikslią, neišsamią informaciją Paraiškoje;
  • atlikus papildomą Paraiškos vertinimą, Paraiškos neįmanoma įgyvendinti;
  • Paraiška neatitinka Nuostatų 16 punkte nurodytų kriterijų;
  • Tarybos nariai šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka balsų dauguma nepriėmė sprendimo dėl jos finansavimo.
 22. Pareiškėjai apie jų pateiktos Paraiškos finansavimo svarstymo rezultatus yra informuojami individualiai. Tarybos sprendimai yra neviešinami ir neskundžiami.
 23. Pareiškėjams jų Paraiškų parengimo ir pateikimo Tarybai išlaidos nekompensuojamos.
 24. Pareiškėjas, pasirašęs atitinkamą sutartį dėl Paraiškos finansavimo, privalo sutartyje numatytais terminais teikti ataskaitas Tarybai apie Fondo lėšomis finansuojamo projekto (Paraiškos) įgyvendinimą. Projektui pasibaigus, sutartyje nustatytais terminais Pareiškėjas privalo pateikti Tarybai projekto (Paraiškos) įgyvendinimo ataskaitą.
V SKYRIUS

INFORMACIJOS VIEŠINIMAS

 1. Paraiškų, kurioms yra skiriamas finansavimas, turinys nėra viešinamas.
 2. Informacija apie priimtus sprendimus dėl Paraiškų finansavimo, Premijos skyrimo yra pateikiama https://vasario16aktas.lt.
 3. Taryba iki kiekvienų metų kovo 1 d. parengia ataskaitą apie praėjusių kalendorinių metų Fondo veiklą, lėšų panaudojimą, finansuotas paraiškas, vykdomus ir įgyvendintus Fondo lėšomis finansuotus projektus. Ataskaita yra pateikiama https://vasario16aktas.lt.
VI SKYRIUS

FONDO VEIKLOS FINANSAVIMAS

 1. Fondo veiklos administravimo, viešinimo ir rinkodaros paslaugoms Taryba per metus gali skirti iki 5 (penkių) proc. nuo visos Fondo lėšų sumos.

Failai atsisiuntimui

Koncerno prezidento įsakymas
Paraiškos forma