Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiama informacija apie tai, kaip UAB „MG grupė“ (toliau – Bendrovė) renka, tvarko ir saugo asmens duomenis, kai juos pateikia šios interneto svetainės lankytojai, Bendrovei paraiškas teikiantys asmenys ir kiti subjektai (toliau – Jūs).

Privatumo politikoje pateiktos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

Prašome perskaityti šią Privatumo politiką, nes lankydamiesi šioje svetainėje ar teikdami savo asmens duomenis Bendrovei Jūs sutinkate su šioje Privatumo politikoje nurodytomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis.

Duomenų valdytojas yra UAB „MG grupė“, juridinio asmens kodas 125459336, buveinės adresas Aukštaičių g. 7, Vilnius.

1. ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS, TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIAI PAGRINDAI

1.1. Asmens duomenų tvarkymas paraiškų, prašymų, užklausų ar skundų administravimo tikslu

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutarties vykdymas, teisės aktų reikalavimų vykdymas, sutikimas

Duomenų kategorijos

Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, paraiškos, prašymo, užklausos ar skundo turinys (įvykis, jo aplinkybės, kliento prašymas, kita informacija), kiti kartu pateikiami dokumentai ar duomenys. Teikiant paraišką dėl projekto finansavimo taip pat pateikiami duomenys: gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, paraiškos data, informacija apie prašomą finansuoti projektą (vykdytojai, kontaktinis asmuo, informacija apie projektą ir finansavimo panaudojimą), pareigos ir informacija apie juridinį asmenį, jei teikiama juridinio asmens paraiška.

1.2. Asmens duomenų tvarkymas sudarant ir vykdant sutartis bei vykdant apskaitos reikalavimus

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutarties vykdymas, teisės aktų reikalavimų vykdymas

Duomenų kategorijos

Vardas, pavardė, pareigos, elektroninio pašto adresas ir (arba) telefono numeris, gimimo data arba asmens kodas, kiti sutartyje ar ataskaitoje apie finansuojamos paraiškos įgyvendinimą pateikti duomenys, kuriuos būtina tvarkyti vykdant sutartį ar teisės aktų reikalavimus.

1.3. Valdymo organų ir jų narių asmens duomenų tvarkymas vidaus administravimo tikslais

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutarties vykdymas, teisės aktų reikalavimų vykdymas

Duomenų kategorijos

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, kiti asmens duomenys, kuriuos būtina tvarkyti vidaus administravimo tikslais.

2. KIEK LAIKO SAUGOME ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis Bendrovė saugo ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai arba iki tol, kol pasibaigs senaties terminai teisiniams reikalavimams pareikšti arba apginti. Kai teikiama paraiška dėl projekto finansavimo, asmens duomenys saugomi 3 mėnesius nuo pritarimą finansuoti gavusių projektų įgyvendinimo pabaigos ir ataskaitos pateikimo.

3. KAM PERDUODAME ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami valstybės ir savivaldybių institucijoms bei kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymą jiems pavestas funkcijas, jei tokia pareiga numatyta teisės aktuose. Mes perduodame jūsų asmens duomenis, gavę jų prašymą arba siekdami mūsų teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Taip pat Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninio pašto paslaugų teikėjams, duomenų apsaugos pareigūno paslaugų teikėjams.

4. KOKIAS TEISES TURI DUOMENŲ SUBJEKTAS IR KAIP JAS GALI ĮGYVENDINTI?

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje https://vdai.lrv.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Informacija apie šių teisių įgyvendinimo tvarką teikiama el. pašto adresu v16@mggrupe.lt.

5. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Pasiliekame teisę keisti šios Privatumo politikos nuostatas. Informacija apie šios Privatumo politikos nuostatų pakeitimus arba papildymus bus skelbiama šioje interneto svetainėje.